रासेयो दिन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी/थोर देशभक्त माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री जयती साजरी करण्यात आली. या समयीची निवडक  चित्रे

रासेयो दिन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी/थोर देशभक्त माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री जयती साजरी करण्यात आली. या समयीची निवडक  चित्रे